OFPHH.

Regulamin

REGULAMIN


30. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki im. Henryka Hampla
Woźniki, 15-17 listopada 2019

Organizator

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Woźnikach

Współpraca

Festiwal realizowany jest przy udziale środków budżetowych Gminy Woźniki

Patronat Festiwalu

Burmistrz Miasta Woźniki

 

Cele Festiwalu

30. Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Henryka Hampla ma charakter konkursowy i przeznaczony jest dla solistów oraz zespołów wokalnych; wykonujących utwory w języku polskim.

Festiwal ma na celu:

 • prezentację i popularyzację dorobku artystycznego solistów, zespołów, instruktorów;
 • aktywizowanie artystów do wspólnego działania i efektywnego spędzania wolnego czasu;
 • wymianę pomysłów i doświadczeń w pracy artystycznej między wykonawcami;
 • doskonalenie warsztatu artystycznego;
 • promowanie kultury i twórczości artystycznej w zakresie muzyki.

 

Uczestnicy Festiwalu

W Festiwalu mogą wziąć udział soliści zamieszkujący tereny RP w czterech kategoriach wiekowych (decyduje rok urodzenia) oraz zespoły wokalne.

Soliści:

KAT. I – Soliści 6-10 lat

KAT. II – Soliści 11-15 lat

KAT. III – Soliści 16-20 lat

KAT. IV – Soliści 21 – brak ograniczeń wiekowych

 

Zespoły wokalne:

Ilość członków zespołu ograniczona jest do maksymalnie 8 osób. Brak ograniczeń wiekowych.

 

Zgłoszenie uczestnictwa w Festiwalu

Zgłoszenie następuje wyłącznie za pomocą interaktywnego formularza rekrutacyjnego; dostępnego na stronie internetowej Festiwalu:

www.ofp.mgokwozniki.com

Wszystkie instrukcje dotyczące prawidłowego wypełnienia formularza rekrutacyjnego znajdują się w formularzu.

Zgłoszenia uczestnictwa w Festiwalu za pomocą formularza rekrutacyjnego przyjmowane są do 29 września 2019r. do godziny: 23:59:59.

W interaktywnym formularzu rekrutacyjnym wymagane jest podanie łącza Dropbox. Łącze uzyskuje się poprzez zamieszczenie pliku z nagraniem demo w formatach .mp3 lub .wav, w przestrzeni dyskowej Dropbox na stronie internetowej www.dropbox.com.

 

Zasady uczestnictwa w Festiwalu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest przesłanie zgłoszenia za pomocą interaktywnego formularza rekrutacyjnego w terminie do 29 września 2019r., do godziny 23:59:59. Formularz rekrutacyjny dostępny jest na stronie internetowej Festiwalu: www.ofp.mgokwozniki.com.
 2. Lista osób zakwalifikowanych do Koncertu Laureatów 30. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki im. Henryka Hampla zostanie opublikowana na stronie internetowej Festiwalu do dnia 4 października 2019r.
 3. Instytucja patronująca/zgłaszająca otrzyma drogą elektroniczną 4 października 2019r. zawiadomienie o zakwalifikowaniu wykonawcy.
 4. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w Festiwalu prezentują zgłoszony w formularzu rekrutacyjnym utwór w języku polskim z akompaniamentem zespołu”OFPHH Band”; powołanego przez Organizatora.
 5. Organizator zobowiązuje się przesłać drogą elektroniczną nagrany przez muzyków aranż (do celów ćwiczeniowych) do dnia 4 listopada 2019r.
 6. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest dokonanie wpłaty akredytacji na konto Organizatora Festiwalu według poniższych danych najpóźniej do dnia 11 października 2019r.:

Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie o/Woźniki
Nr rachunku bankowego: 07 8279 1023 0200 0169 2002 0001
Nazwa odbiorcy:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
ul.Górna 5
42-289 Woźniki
Tytułem: „Imię i nazwisko Uczestnika/nazwa Zespołu wokalnego – AKREDYTACJA WARIANT 1,2,3,4,5 lub 6”

 

 1. Warianty akredytacji wyszczególnione są w przepisach ogólnych Festiwalu – pkt.1.

 

Kryteria oceny i nagrody

 1. Jury oceniać będzie walory głosowe, emisję głosu, dykcję, dobór repertuaru (repertuar powinien być dostosowany do wieku i możliwości wokalnych solisty/zespołu; szczególnej uwadze podlegać będzie zrozumienie tekstu i świadoma jego interpretacja), muzykalność, własną interpretację piosenki, indywidualność artystyczną.
 2. Najlepszym wokalistom i zespołom Jury przyzna nagrody pieniężne w każdej kategorii wiekowej oraz Grand Prix Festiwalu.
 3. Organizator ma prawo do przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień.

 

Imprezy towarzyszące

 1. Warsztaty wokalne: „Voice Lab by Mateusz Krautwurst”
  Warsztaty wokalne prowadzone przez Mateusza Krautwursta odbywać się będą 15 i 16 listopada 2019r. w ramach 30. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki im. Henryka Hampla.
  W warsztatach wokalnych za dodatkową opłatą oraz po uprzednim zarejestrowaniu się, mogą uczestniczyć również osoby niebędące Uczestnikami Festiwalu.
  Dwudniowy koszt uczestnictwa wynosi 250 zł.
  Rejestracja Uczestnika warsztatów odbywa się przez stronę internetową Festiwalu (www.ofp.mgokwozniki.com/program). Ilość miejsc jest ograniczona.
  W warsztatach „VOICE LAB by Mateusz Krautwurst” może wziąć udział maksymalnie 50 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.
  Organizator zobowiązuje się zawiadomić o uczestnictwie w warsztatach drogą elektroniczną do dnia 4 października 2019r; lub wcześniej – gdy ilość dostępnych miejsc zostanie wyczerpana.
  Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wpłata akredytacji warsztatowej na konto Organizatora Festiwalu według poniższych danych najpóźniej do dnia 11 października 2019r.Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie o/Woźniki
  Nr rachunku bankowego: 07 8279 1023 0200 0169 2002 0001
  Nazwa odbiorcy:
  Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
  ul. Górna 5, 42-289 Woźniki
  Tytułem: „Imię i nazwisko Uczestnika / VOICE LAB”
 2. Koncert: Nick Sinckler Akustycznie – 16 listopada 2019r. godzina: 18:00.

Uczestnicy Festiwalu wraz z Instruktorami mają prawo do nieodpłatnego wstępu i uczestnictwa w imprezach odbywających się w ramach 30. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki im. Henryka Hampla.

Wstęp na imprezy towarzyszące wyłącznie za okazaniem identyfikatora.

 

Przepisy ogólne

 1. Warianty akredytacji:
  1. Akredytacja festiwalowa WARIANT 1 – 120 (obligatoryjna dla każdego Uczestnika Festiwalu)
   – w ramach akredytacji zakwalifikowany Uczestnik dopuszczony jest do Koncertu Laureatów oraz uczestniczy w imprezach towarzyszących OFPHH.
  2. Akredytacja festiwalowa WARIANT 2 240 (akredytacja dla Uczestnika oraz Instruktora)
   – w ramach akredytacji zakwalifikowany Uczestnik dopuszczony jest do Koncertu Laureatów, Uczestnik oraz Instruktor uczestniczą w imprezach towarzyszących OFPHH. 
  3. Akredytacja festiwalowa WARIANT 3 – 330 (akredytacja dla Uczestnika Festiwalu z noclegiem oraz wyżywieniem [2x śniadanie, 2x obiad, 2x kolacja, 2x nocleg])
   – w ramach akredytacji zakwalifikowany Uczestnik dopuszczony jest do Koncertu Laureatów oraz uczestniczy w imprezach towarzyszących OFPHH.
  4. Akredytacja festiwalowa WARIANT 4660 zł (akredytacja dla Uczestnika Festiwalu oraz Instruktora z noclegiem i wyżywieniem [2x śniadanie, 2x obiad, 2x kolacja, 2x nocleg])
   – w ramach akredytacji zakwalifikowany Uczestnik dopuszczony jest do Koncertu Laureatów, Uczestnik oraz Instruktor uczestniczą w imprezach towarzyszących OFPHH. 
  5. Akredytacja festiwalowa WARIANT 5 – ZESPÓŁ – 120 zł / x ilość członków Zespołu  (akredytacja dla Zespołu wokalnego)
   – w ramach akredytacji zakwalifikowany Zespół dopuszczony jest do Koncertu Laureatów oraz uczestniczy w imprezach towarzyszących OFPHH,
   – akredytacja dla Instruktora Zespołu wokalnego wpłacana jest dodatkowo w WARIANCIE 1 i dodawana jest do ogólnej kwoty akredytacji.
  6. Akredytacja festiwalowa WARIANT 6 – ZESPÓŁ330zł / x ilość członków Zespołu
   (akredytacja dla Zespołu wokalnego z noclegiem oraz wyżywieniem [2x śniadanie, 2x obiad, 2x kolacja, 2x nocleg])
   – w ramach akredytacji zakwalifikowany Zespół dopuszczony jest do Koncertu Laureatów oraz uczestniczy w imprezach towarzyszących OFPHH.
   – akredytacja dla Instruktora Zespołu wokalnego wpłacana jest dodatkowo w WARIANCIE 3 i dodawana jest do ogólnej kwoty akredytacji.
 2. Wpłata akredytacji możliwa jest najpóźniej do dnia 11 października 2019r. na konto Organizatora Festiwalu.
 3. Zgłoszenie Uczestnika do udziału w Festiwalu oznacza:
  1. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie wizerunku w celu publikacji materiałów informacyjnych, promocyjnych, a także realizacji przedsięwzięcia;
  2. Przeniesienie nieodpłatnie autorskich praw majątkowych do utworu na Organizatora w zakresie niezbędnym do jego upublicznienia w mediach, publikowania materiałów informacyjnych lub materiałów promocyjnych, a także prawidłowej realizacji Festiwalu.
 4. Organizator zapewnia zespół muzyczny; towarzyszący Uczestnikom w Koncercie Laureatów.
 5. Organizator nie sprawuje opieki nad Uczestnikami.
 6. Zgłaszający ubezpiecza uczestników na czas przejazdu i pobytu na Festiwalu.
 7. Organizator zapewnia nagłośnienie wraz z obsługą techniczną.
 8. Organizator nie zwraca uczestnikom kosztu przejazdu.
 9. Wpłacona akredytacja nie podlega zwrotowi.
 10. Organizator nie dopuszcza zmiany repertuaru po zakwalifikowaniu Uczestnika do Koncertu Laureatów.
 11. Każdemu niepełnoletniemu Uczestnikowi musi towarzyszyć opiekun.
 12. Uczestnik zezwala na wykorzystywanie i przetwarzanie w bazie danych Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki im. Henryka Hampla informacji osobowych zawartych w formularzu rekrutacyjnym.

 

Postanowienia końcowe

 1. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
 2. Sprawy sporne lub nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
 3. Organizator może nie dopuścić lub wykluczyć Uczestnika Festiwalu z powodu nieprzestrzegania zasad regulaminu oraz gdy zaistnieje podejrzenie, że naruszono czyjekolwiek dobra osobiste, bądź jakiekolwiek przepisy prawa. Decyzje w tym zakresie są ostateczne i niepodważalne.
 4. Niespełnienie któregokolwiek z warunków regulaminu eliminuje Uczestnika z udziału w Festiwalu.