OFPHH.

Regulamin

REGULAMIN


31. Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki im. Henryka Hampla
Woźniki, 19 listopada 2023

Organizator

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Woźnikach

Współpraca

Festiwal realizowany jest przy udziale środków budżetowych Gminy Woźniki i  Starostwa Powiatowego w Lublińcu

Patronat Festiwalu

Starosta Powiatu Lublinieckiego

Burmistrz Miasta Woźniki

Cele Festiwalu

 1. Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Henryka Hampla ma charakter konkursowy i przeznaczony jest dla solistów oraz zespołów wokalnych; wykonujących utwory w języku polskim.

Festiwal ma na celu:

 • prezentację i popularyzację dorobku artystycznego solistów, zespołów, instruktorów;
 • kultywowanie tradycji festiwalowej zapoczątkowanej przez głównego pomysłodawcę – lokalnego muzyka Henryka Hampla;
 • aktywizowanie artystów do wspólnego działania i efektywnego spędzania wolnego czasu;
 • wymianę pomysłów i doświadczeń w pracy artystycznej między wykonawcami;
 • doskonalenie warsztatu artystycznego;
 • promowanie polskiej kultury i twórczości artystycznej w zakresie muzyki.

Uczestnicy Festiwalu

W Festiwalu mogą wziąć udział soliści zamieszkujący tereny RP w czterech kategoriach wiekowych (decyduje rok urodzenia) oraz zespoły wokalne.

Soliści:

KAT. I – Soliści 7-10 lat

KAT. II – Soliści 11-15 lat

KAT. III – Soliści 16-20 lat

KAT. IV – Soliści 21 – brak ograniczeń wiekowych

Zespoły wokalne:

Ilość członków zespołu ograniczona jest do maksymalnie 8 osób. Brak ograniczeń wiekowych.

Zgłoszenie uczestnictwa w Festiwalu

Zgłoszenie następuje wyłącznie za pomocą interaktywnego formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie internetowej Festiwalu:

www.ofp.mgokwozniki.com

Wszystkie instrukcje dotyczące prawidłowego wypełnienia formularza rekrutacyjnego znajdują się w formularzu.

Zgłoszenia uczestnictwa w Festiwalu za pomocą formularza rekrutacyjnego przyjmowane są do 10 listopada  2023r. do godziny: 23:59:59.

Zasady uczestnictwa w Festiwalu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest przesłanie zgłoszenia za pomocą interaktywnego formularza rekrutacyjnego w terminie do 10  listopada  2023r., do godziny 23:59:59. Formularz rekrutacyjny, dostępny jest na stronie internetowej Festiwalu: ofp.mgokwozniki.com.
 2. Uczestnicy Festiwalu prezentują zgłoszony w formularzu rekrutacyjnym utwór w języku polskim z własnym podkładem muzycznym  
 3. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest dokonanie wpłaty akredytacji na konto Organizatora Festiwalu według poniższych danych najpóźniej do dnia 10 listopada 2023r.:

Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie o/Woźniki
Nr rachunku bankowego: 07 8279 1023 0200 0169 2002 0001
Nazwa odbiorcy:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
ul. Górna 5
42-289 Woźniki
Tytułem: „Imię i nazwisko Uczestnika/nazwa Zespołu wokalnego – AKREDYTACJA za udział w Festiwalu

Kryteria oceny i nagrody

 1. Jury oceniać będzie walory głosowe, emisję głosu, dykcję, dobór repertuaru (repertuar powinien być dostosowany do wieku i możliwości wokalnych solisty/zespołu; szczególnej uwadze podlegać będzie zrozumienie tekstu i świadoma jego interpretacja), muzykalność, własną interpretację piosenki, indywidualność artystyczną.
 2. Najlepszym wokalistom i zespołom Jury przyzna nagrody pieniężne w każdej kategorii wiekowej oraz Grand Prix Festiwalu.
 3. Fundatorem nagrody Grand Prix Festiwalu jest Starosta Powiatu Lublinieckiego .
 4. Organizator ma prawo do przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień.

 

Przepisy ogólne

 1. Akredytacja festiwalowa – 150 zł(obligatoryjna dla każdego indywidualnego Uczestnika Festiwalu)
 2. Akredytacja festiwalowa – 300 zł(obligatoryjna dla zespołów wokalnych)
 3. Wpłata akredytacji możliwa jest najpóźniej do dnia 10 listopada 2023r.. na konto Organizatora Festiwalu.
 4. Zgłoszenie Uczestnika do udziału w Festiwalu oznacza:
  – Zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie wizerunku w celu publikacji materiałów informacyjnych, promocyjnych, a także realizacji przedsięwzięcia; 

  – Przeniesienie nieodpłatnie autorskich praw majątkowych do utworu na Organizatora w zakresie niezbędnym do jego upublicznienia w mediach, publikowania materiałów informacyjnych lub materiałów promocyjnych, a także prawidłowej realizacji Festiwalu.

 5. Organizator nie sprawuje opieki nad Uczestnikami.
 6. Zgłaszający ubezpiecza uczestników na czas przejazdu i pobytu na Festiwalu.
 7. Organizator zapewnia nagłośnienie wraz z obsługą techniczną.
 8. Organizator nie zwraca uczestnikom kosztu przejazdu.
 9. Wpłacona akredytacja nie podlega zwrotowi.
 10. Organizator nie dopuszcza zmiany repertuaru po zakwalifikowaniu Uczestnika do Koncertu Laureatów.
 11. Każdemu niepełnoletniemu Uczestnikowi musi towarzyszyć opiekun.
 12. Uczestnik zezwala na wykorzystywanie i przetwarzanie w bazie danych Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki im. Henryka Hampla informacji osobowych zawartych w formularzu rekrutacyjnym.

Postanowienia końcowe

 1. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
 2. Sprawy sporne lub nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
 3. Organizator może nie dopuścić lub wykluczyć Uczestnika Festiwalu z powodu nieprzestrzegania zasad regulaminu oraz gdy zaistnieje podejrzenie, że naruszono czyjekolwiek dobra osobiste, bądź jakiekolwiek przepisy prawa. Decyzje w tym zakresie są ostateczne i niepodważalne.
 4. Niespełnienie któregokolwiek z warunków regulaminu eliminuje Uczestnika z udziału w Festiwalu.