Program...

OFPHH 2019

VOICE LAB:

by Mateusz Krautwurst

Warsz­taty wo­kal­ne ozna­czają sz­ko­le­nie głosu po­przez od­po­wied­nie ćwicze­nia od­de­chowe, emi­syj­ne, śp­ie­wanie wie­lo­głoso­we, trak­to­wanie głosu jak in­strument oraz po­bu­dze­nie wy­obraźni mu­zycz­nej, która na­pędza prze­cież ca­ły mu­zycz­ny ro­z­wój. Wszyst­ko przy­sto­so­wane do wy­ko­rzystania pra­cy w gru­pie ja­ko atu­tu i po­li­go­nu do­świad­czal­nego dla oso­bi­stych mu­zycz­nych ek­s­perymen­tów - wie­lo­krot­nie łatwiej jest otworzyć się w gru­pie lu­dzi, w której jed­nost­ki łączą chęć ro­z­woju, pa­sji oraz mi­łości do mu­zyki.

Mateusz Krautwurst

Weź udział w warsztatach!

15-16 listopada 2019
Sala Widowiskowa MGOK w Woźnikach
ul. Górna 5, 42-289 Woźniki
Cena dwudniowych warsztatów: 250 pln/os.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapoznaj się z REGULAMINEM OFPHH.

ZAREJESTRUJ SIĘ

#Akredytacja festiwalowa Uczestnika 30. OFPHH upoważnia do udziału w warsztatach.

Godziny trwania warsztatów:

  • 17:00 - 21:00
  • 10:00 - 15:00

KONCERT:

NICK SINCKLER 11x11 [AKUSTYCZNIE]

16 LISTOPADA 2019 | 18:00

Sala Widowiskowa MGOK w Woźnikach | ul. Górna 5

BILETY: 45 PLN

KUP BILET

#Akredytacja festiwalowa Uczestnika 30. OFPHH upoważnia do wstępu na koncert.

30. OFPHH:

KONCERT KONKURSOWY

17 LISTOPADA 2019 | 19:00

Sala Widowiskowa MGOK w Woźnikach | ul. Górna 5 | Wstęp wolny

Próby Uczestników z OFPHH Band:

  • 10:00 - 17:00
10:00 | ANNA LASKOWSKA
10:15 | AMELIA OROŃ
10:30 | AURELIA RADECKA
10:45 | KAROLINA SIUDYKA
11:00 | PAULINA KNAPIK
11:15 | ALEKSANDRA BIELEWICZ
11:30 | ANNA DANIELUK
12:00 | BLANKA HODUREK
12:15 | IDA ZIELIŃSKA
12:30 | KARINA SKWARCZYŃSKA
12:45 | WIKTORIA SIUDYKA
13:00 | ZUZANNA JANUS
13:15 | JULIA KUZYKA
13:30 | JULIA WALASZCZYK
13:45 | KORNELIA KOSMACZ
14:00 | PAULINA MOGIELSKA
14:15 | WERONIKA SABATOWSKA
14:30 | ZUZANNA KRUPA
14:45 | ZUZANNA NIEWIADOMSKA
15:00 | ADAM SIKORSKI
15:15 | ANGELIKA LECH
15:30 | CEZARY TYC
15:45 | DOMINIKA BEŁZ
16:00 | KAROLINA KRAM-CHOJNACKA
16:15 | PATRYCJA SZAL
16:30 | WERONIKA KUKLA

B&B:

NOCLEGI I WYŻYWIENIE

Karczma u Basieńki