Program...

OFPHH 2018

Harmonogram...

prób z zespołem OFPHH Band - NIEDZIELA 18 listopada


Jarząbek Julia
|NIEDZIELA 18.11.
Próby z OFPHH Band: 13:00
/sala widowiskowa MGOK w Woźnikach/
Folta Emilia
|NIEDZIELA 18.11.
Próby z OFPHH Band: 13:15
/sala widowiskowa MGOK w Woźnikach/
Zespół wokalny - Na Szlaku
|NIEDZIELA 18.11.
Próby z OFPHH Band: 13:30
/sala widowiskowa MGOK w Woźnikach/
Szawińska Maria
|NIEDZIELA 18.11.
Próby z OFPHH Band: 14:45
/sala widowiskowa MGOK w Woźnikach/
Jędrzejek Magdalena
|NIEDZIELA 18.11.
Próby z OFPHH Band: 14:30
/sala widowiskowa MGOK w Woźnikach/

Warsztaty...

nauczę się czegoś nowego!

Warsz­taty wo­kal­ne ozna­czają sz­ko­le­nie głosu po­przez od­po­wied­nie ćwicze­nia od­de­chowe, emi­syj­ne, śp­ie­wanie wie­lo­głoso­we, trak­to­wanie głosu jak in­strument oraz po­bu­dze­nie wy­obraźni mu­zycz­nej, która na­pędza prze­cież ca­ły mu­zycz­ny ro­z­wój. Wszyst­ko przy­sto­so­wane do wy­ko­rzystania pra­cy w gru­pie ja­ko atu­tu i po­li­go­nu do­świad­czal­nego dla oso­bi­stych mu­zycz­nych ek­s­perymen­tów - wie­lo­krot­nie łatwiej jest otworzyć się w gru­pie lu­dzi, w której jed­nost­ki łączą chęć ro­z­woju, pa­sji oraz mi­łości do mu­zyki.

Mateusz Krautwurst

Warsztat wokalny odbędzie się w godzinach18:00 - 21:00


/sala widowiskowa MGOK Woźniki, ul. Górna 5/

Gdzie...

śpię i jem?

Karczma u Basieńki